ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน2566 »
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  

ตรวจสอบบัญชี 

เหมาะสำหรับ นิติบุคคลทุกแห่งที่ต้องการผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี

 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำบัญชี และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว จะต้องมีการรับรองงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว นั่นหมายความว่า นิติบุคคล จะต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมสามัญ (หากรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จะต้องจัดให้มีการประชุมภายในวันที่ 30 เมษายน)


บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด เป็นสำนักงานให้บริการทางด้านบัญชี แต่เรามีพันธมิตรกับสำนักงานสอบบัญชี และมีผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานร่วมกันจำนวนหลายท่าน ซึ่งผู้สอบบัญชีทุกท่านปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามรายละเอียด ดังนี้

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบว่างบการเงินที่จัดทำมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงิน

 

ขอบเขตงาน
1. ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ ว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
2.
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และตรวจนับเงินสด
3.
ออกรายงานการสอบบัญชี
4.
การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่า ไม่มีข้อผิดพลาดหรือรายการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบ ต่องบการเงิน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อช่วยป้องกัน
มิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการ ทุจริต ทั้งนี้ สำนักงานฯจะได้เสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
และการดำเนินงานที่ได้ตั้งข้อสังเกตุไว้ จากผลแห่งการตรวจสอบ

 

แนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
1.
เข้าสังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือตามวัน เวลา ที่ทางบริษัทฯแจ้งให้ทราบ
2.
สำนักงานฯ จะจัดส่งพนักงานเข้าทำการตรวจสอบปลายปี หลังจากได้รับแจ้งจากท่านว่าได้ทำการปิดบัญชีประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว  ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบ

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE