ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน2567 »
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  

เกี่ยวกับเรา

 บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด เป็นหนึ่งในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ตรวจประเมินโดยทีมงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสากล กระทรวงอุตสาหกรรม (ISO) ตั้งแต่ปี 2551 และเราป็นสมาชิกของ "สมาคมสำนักงานบัญชีไทย" ที่ให้ความร่วมมือประสานงานกับภาครัฐ ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชีให้มีคุณภาพ จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

จากประสบการณ์ยาวนานในการบริการวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพมากว่า 25 ปี ความมุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานบริการวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐานตรงตามที่ลูกค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ยอมรับ ทำให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ท่านไว้วางใจได้

เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ได้รับการบริการ จนได้รับการบอกกล่าวไปยังเพื่อนร่วมอาชีพอื่น ๆ ต่อไป

เป็นบริษัทที่เจ้าหน้าที่ กรมสรรพากรให้การแนะนำ

เราดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "สำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้วยคุณภาพ และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ"
 

ความเป็นมา
บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด ได้ให้บริการทางด้านการบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2522 ในรูปแบบของสำนักงาน(บุคคลธรรมดา)โดย คุณวิชาญ พิมพ์ประโพธ เป็นเจ้าของและผู้บริหารสำนักงาน จากนั้นได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2540 ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าในความรับผิดชอบมากกว่า 180 ราย ในหลากหลายธุรกิจ และมีทีมงานให้บริการมากกว่า 40 คน จากประสบการณ์ที่ยาวนานในการให้บริการวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพมากกว่า 25 ปี เราจะมุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานบริการวิชาชีพให้มีมาตรฐานตรงตามที่ลูกค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรยอมรับ เราดำเนินและบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ "ความเป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้วยคุณภาพ และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ"ท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่า รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ เป็นสำนักงานบัญชีที่ท่านไว้วางใจได้ 
 
พันธกิจ
1. ให้บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกฏหมายภาษี และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน
3.
บริหารงานด้วยความยุติธรรมสร้างงานบริการที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
4.
ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพบัญชีแก่สถาบันศึกษา 
   
วัฒนธรรมองค์กร
R esponsibility มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและงานที่ได้รับมอบหมาย
U nity
รู้รักสามัคคี
N ice
มอบสิ่งดีๆให้แก่กัน
G lory
นำพาองค์กรไปสู่ความรุ่งเรืองและมันคง
R elation
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
U nderstand
มีความเข้าใจงานและบุคคลที่เกี่ยว
E quity
มีความยุติธรรมและเอื้ออารีต่อกัน
N EWS
ทันโลกทันเหตุการณ์
G oal
มุ่งสู่จุดหมายขององค์กร
A nalysis
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
C ommunication
การสื่อสารที่ดี และมีการประสานความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร
C orrection
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและแม่นยำเพื่อบริการที่ดี 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE