ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม2565 »
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  

บัญชี 

เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการจัดทำบัญชีโดยนักบัญชีมืออาชีพ


ตามพรบ การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจัดหาผู้ทำบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีตาม พรบ ดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้
1.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีทรัพย์สินรวม หรือ รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องจัดหาผู้ทำบัญชีที่จบ ปวส สาขาการบัญชี ขึ้นไป
2.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม หรือ รายได้รวมเกิน 30 ล้านบาท ต้องจัดหาผู้ทำบัญชีที่จบ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป 


ทั้งนี้บริษัทฯหรือห้างหุ้นส่วนฯมี 2 ทางเลือกในการจัดหาผู้ทำบัญชีของกิจการ ดังนี้

1. จัดหาพนักงานบัญชีของกิจการ
ข้อดี สามารถบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบัน
ข้อเสีย พนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ จะมีอัตราค่าจ้างที่สูงมากสำหรับธุรกิจSMEs ที่จัดตั้งใหม่

2. ใช้บริการของสำนักงานบัญชี
ข้อดี – กิจการจะได้ผู้ทำบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงและค่าบริการจะถูกกว่าการว่าจ้าง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ข้อเสีย – ได้งบการเงิน หรือ ข้อมูลทางบัญชีล่าช้ากว่าการจ้างพนักงานของตนเอง

 

บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความจำกัด มีพนักงานที่ให้บริการบัญชีแก่ลูกค้าประมาณ 25 - 30 คน ซึ่ง 95% ของพนักงานบัญชี จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้ดูแลบัญชีของท่านแน่นอน

 รายละเอียดของการให้บริการด้านบัญชี ของเรา มีรายละเอียด ดังนี้

 วัตถุประสงค์
1.
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนิติบุคคลตั้งใหม่ และ ผู้ประกอบการ SMEs ในการบริหารงานด้านบัญชีและควบคุมต้นทุน เกี่ยวกับบุคลากรด้านบัญชี เช่น การขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส และ สวัสดิการต่าง ๆ
2.
เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าการจัดทำบัญชี เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายบัญชี และกฎหมายภาษีตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
3.
เพื่อให้ท่านได้รับงบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจของท่านได้ทันต่อเวลา

 

ขอบเขตงาน
1. วางแผนภาษี
2.
จัดทำบัญชีรายเดือนโดยปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสามารถจัดส่งงบทดลองให้ท่านได้ประมาณปลายเดือนถัดไป (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบ)
3.
จัดทำประมาณการเพื่อเสียภาษีกลางปี พร้อมทั้งนำส่งแบบฯ ต่อกรมสรรพากร
4.
จัดทำงบการเงินนำส่งกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริการจัดหาผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี
5.
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่นการจัดทำบัญชีคุมสินค้า (stock card) ซึ่งจะเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกิจการกับสำนักงานฯ

 

แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ
1.
จะมีทีมงานบัญชีที่รับผิดชอบต่อกิจการของท่านที่แน่นอน ซึ่งทางสำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังการตอบรับงานบริการ
2.
ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี  ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร
3.
ให้การแนะนำแก่พนักงานของท่านในการจัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของใบกำกับภาษีซื้อ
4.
หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ สำนักงานจะจัดส่งพนักงานเข้าไปรับเอกสาร  ที่ทำการของท่าน (เดือนละประมาณ 3 ครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น)
5.
ทีมงานบัญชี (ผู้ดูแลบัญชีของท่าน) จะจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชี เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการเอกสาร  และบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีเข้าสมุดรายวันขั้นต้นต่าง ๆ (รายวันซื้อ ,รายวันขาย,รายวันรับเงิน, รายวันจ่ายเงิน และ รายวันทั่วไป) จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง  บัญชีลูกหนี้รายตัว บัญชีเจ้าหนี้รายตัว ฯลฯ โดยทำการบันทึกบัญชีทุกเดือน ดังนั้น หากท่านต้องการงบการเงินรายเดือน ท่านจะได้รับตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้
6.
จัดทำงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน และงบดุล ตามข้อตกลง (รายเดือน รายไตรมาสรายครึ่งปี รายปี)
7.
ทำการปิดบัญชีประจำปี และจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(
งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน)
8.
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ รวมทั้งการประสานงานในการเข้าสังเกตุการณ์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE