ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม2565 »
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  

งานจดทะเบียน 

เหมาะสำหรับ ทุกธุรกิจที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำนิติกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐ


ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทุกธุรกิจจะต้องมีการจดแจ้งนิติกรรมต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนดต่อส่วนราชการที่กำกับดูแล  ซึ่งส่วนราชการที่ทุกธุรกิจต้องจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างน้อยมี 2 หน่วยงานคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร  เรามีบริการด้านงานทะเบียนครบวงจร เริ่มตั้งแต่เริ่มจองชื่อนิติบุคคล จนถึงแจ้งเลิกกิจการ

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการดำเนินการด้วยตนเอง และควบคุมเวลาในการดำเนินได้แน่นอน
2.
เพื่อให้เจ้าของธุรกิจมีความมั่นใจว่าการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

 

ขอบเขตงาน
1. จองชื่อนิติบุคคล
2.
จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3.
จดคณะบุคคล และขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
4.
จดทะเบียนพาณิชย์ ห้างร้านต่างๆ
5.
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท , เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
6.
จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
7.
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
8.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
9.
การขอเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรต่าง ๆ

 

แนวทางในการปฏิบัติงาน
1.
พนักงานจดทะเบียนของสำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ท่านต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการดำเนินการจดทะเบียน และจะมีพนักงานไปรับเอกสารจากท่าน หรือท่านอาจจะนำมาส่งมอบที่ทำการสำนักงานฯ ก็ได้ (เอกสารบางอย่างต้องใช้ต้นฉบับ)
2.
ทางสำนักงานฯ จะจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจดนิติกรรม ส่งจัดส่งให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาลงนามก่อนนำไปยื่นจดทะเบียนต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.
ท่านจะได้รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้ว ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE