ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม2565 »
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  

บริการด้านภาษีอากร 

เหมาะสำหรับ นิติบุคคลที่ต้องการเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัด


ปัจจุบันกรมสรรพากรมีระบบในการติดตามภาษีของผู้ประกอบการ โดยจัดแบ่งเป็นทีมกำกับดูแลกิจการ ซึ่งใน 1 ทีม จะรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบภาษีของผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกัน และมีข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน และประวัติการเสียภาษีของผู้ประกอบการจำนวนมาก ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้
ดังนั้น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จะช่วยให้กิจการมีข้อมูลในการชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ และช่วยลดภาระในการถูกประเมินภาษีย้อนหลังได้

บริษัทรุ่งเรืองการบัญชีและทนายความจำกัด เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของกรมสรรพากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  ซึ่งเราได้ดูแลการเสียภาษีของลูกค้าให้มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง โดยมีการวางแผนภาษี  และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เรามีทีมดูแลภาษีให้ลูกค้าแยกต่างหากจากทีมให้บริการด้านบัญชี   ซึ่งทีมงานด้านภาษีฯจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์งบการเงิน และมีการติดตามข่าวสารจากกรมสรรพากรอย่างสม่ำเสมอ เราจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดูแลข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของท่านได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้การนำส่งภาษีของนิติบุคคล เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดในประมวลรัษฎากร
และช่วยลดภาระเบี้ยปรับเงินเพิ่มและการถูกประเมินภาษีย้อนหลัง

 

ขอบเขตงาน
1.
ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร โดยไม่คิดค่าบริการ ตลอดอายุสัญญาบริการ
2.
จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีรายเดือน ดังนี้
2.1
จัดทำแบบภงด . 1 (หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน) และนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.2
จัดทำแบบภงด . 2 (หัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล , ค่าสิทธิ์ ฯลฯ ) และนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.3
จัดทำใบแนบภงด และจัดทำแบบแบบภงด . 3,ภงด 53,และภงด.54 (หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ในประเทศ และ ต่างประเทศ) และนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.4
จัดทำแบบภพ.30 (แบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ และแบบ ภธ.40
(
แบบแสดงรายการเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ)และนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.
จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีรายปี ดังนี้
3.1
จัดทำและนำส่งแบบภงด 51. (แบบแสดงรายการภาษีเงินนิติบุคคลครึ่งปี) นำส่งภายใน 8 เดือน
นับจากเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี
3.2
จัดทำและนำส่งแบบภงด 50. (แบบแสดงรายการภาษีเงินนิติบุคคลปลายปี) นำส่งภายใน 150 วัน นับจากสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
3.3
จัดทำแบบภงด 1 (สรุปการจ่ายเงินเดือนและการนำส่งภาษีจาก ภงด1 แต่ละเดือน)  และนำส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
3.4
จัดทำแบบภงด 2 (สรุปการจ่ายค่าใช้จ่ายและการนำส่งภาษี จาก ภงด 2 แต่ละเดือน) และนำส่งภายในเดือน มกราคม ของทุกปี

 

แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ
1.
ในการจัดทำแบบภงด 2 , ภงด 3 และ ภงด .53 ทางผู้ประกอบการจะต้องจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้สำนักงาน ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
2.
เมื่อได้รับเงินค่าภาษีจากท่านแล้ว สำนักงานจะนำส่งภาษีให้ท่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ ของแต่ละเดือน
3.
กรณีการจัดทำแบบ ภพ.30 (แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทางสำนักงานจะจัดส่งพนักงานไปรับรายงานภาษีซื้อ ขาย พร้อมสำเนาใบกำกับภาษีภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกแบบภ.พ. 30 โดยจะแจ้งยอดภาษีให้ท่านทราบไม่เกินวันที่ 13 ของแต่ละเดือน และเมื่อได้รับเงินค่าภาษีจากท่านแล้ว สำนักงานจะนำส่งภาษีให้ท่านทางอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน
4.
หลังจากนำส่งภาษีเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรให้ท่านพร้อมกับใบแจ้งค่าบริการรอบถัดไป   แต่หากท่านประสงค์จะเก็บสำเนาแบบฯ ไว้เป็นหลักฐาน สำนักงานฯ จะจัดส่งให้ท่านได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่นำส่งภาษี
5.
สำนักงานฯ จะเก็บสำเนาแบบ + สำเนาใบเสร็จให้ลูกค้าบัญชีทุกราย จำนวน 1 ชุดต่อเดือน  เป็นระยะเวลา 3 ปีภาษี และจะส่งคืนลูกค้าเมื่อครบกำหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของลูกค้าในการจัดเอกสารให้เจ้าหน้าที่ สรรพากร

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE