Languages : ไทย | English 
  Calendar
« January 2022 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

  Clock

  Newsletter
Your Email :
 subscribe    unsubscribe

  Statistic

  Social Network
  

English Education
      English Education เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการให้ความรู้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจจากประสบการณ์จริง สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการสนทนาประจำวัน
 
 
 
 
1. Basic Conversation - บทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. intermediate Conversation - บทสนทนาที่มักจะพบบ่อยในชีวิตประจำวัน
3. Advance Conversation - บทสนทนาขั้นสูงที่จะทำให้คุณไม่ต้องกังวล
4. Expert Conversation - บทสนทนาเฉพาะเรื่องที่คุณสนใจ
5. Professional Conversation - สนทนาคล่องอย่างมืออาชีพ
 
 
 
 
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการหลักไวยากรณ์
 
1. Basic Grammar- หลักไวยากรณ์พื้นฐาน
2. intermediate Grammar- หลักไวยากรณ์ระดับกลาง
3. Advance Grammar- หลักไวยากรณ์ขั้นสูง
 
 
 
 
 
หากสนใจติดต่อที่ English Education ได้ค่ะ

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE