ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม2565 »
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  

วางระบบบัญชี 

เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่ผู้บริหารต้องการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี และได้รับข้อมูลทางบัญชีที่ UPDATE เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

 วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทางเดินเอกสารในการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้การดำเนินงานประจำวันไม่ติดขัด  หรือ หยุดชะงัก
2.
เพื่อให้ธุรกิจมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้
3.
ระบบที่ดีจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและ ลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร

 

ขอบเขตงาน
1. ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และ ทางเดินเอกสารทางการเงินของบริษัทฯ
2.
แนะนำและเสนอแนะรวมทั้งออกแบบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมข้อมูลทางการเงิน
เพื่อบันทึกบัญชี และจัดทำงบการเงินของกิจการ
3.
นำเสนอระบบทางเดินเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วนถูกต้อง
4.
กำหนดค่าต่าง ๆ ในการใช้โปรแกรม Express (กำหนดเงื่อนไขในการเชื่อมต่อข้อมูลรายวันกับระบบบัญชี)
5.
กำหนดผังบัญชีของกิจการให้สอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ และ ความต้องการใช้งบการเงินของกิจการ
6.
ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการให้รหัสสินค้า - รหัสลูกค้า - รหัสผู้จำหน่ายสินค้า
7.
นำเสนอรูปแบบในการจัดเก็บเอกสารเพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดตามข้อมูลในภายหน้า
และเพื่อความสะดวก เมื่อต้องจัดหาเอกสารทางการค้าส่งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
8.
นำเสนอรูปแบบรายงานทางการเงินที่ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน
สำนักงานฯ จะส่งพนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการบริษัทฯ ของท่าน เป็นระยะเวลาประมาณ 1 - 2 เดือน  โดยกำหนดจำนวนครั้งตามลักษณะงานและข้อตกลง

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE